لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19068

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۱۲

247

گفتگو با سیما مبینی نویسنده مقاله «چطور نژادپرستها را تقلیب کنیم».