لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19067

نقطه سر خط – آزادی بی عذاب وجدان

428

یادداشتی زیبا، تاثیرگذار و تأمّل برانگیز از شادی بیضایی.