لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19062

خبرنگار – حقوق بشر و حق سلامتی

220

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی، جراح و متخصص سرطان و محققّ علوم اجتماعی