لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19061

آفتاب (۱۱) – هم اتاقی جدید

176

صبح روز بعد با صدای باز و بسته شدن در اتاق از خواب پریدم. سرم رو از زیر پتو درآوردم. دیدم یه هم ­اتاقی جدید اومده…