لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19009

گنجینه (۶) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

220

مسائل تربیتی در کتاب عهد، وصیّت‌نامه‌ی حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان در این قسمت از گنجینه.