لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18988

شوق یادگیری (۲۲) – هوش اجتماعی ق۳

227

یکی از راههای تقویت هوش اجتماعی ارتباط کودک با کودک است که مهمترین آنها بازی است.