لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18987

علم و دین – بخش دوّم

230

دینی که باید مطابق عقل و علم باشد / حقیقت دین / ایجاد وحدت میان ادیان / و…