لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18949

پرتره (۱۳) – ستّاره فرمانفرمائیان

184

ستّاره فرمانفرماییان مادر مددکاری اجتماعی ایران، فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما از شاهزادگان و شخصیت‌های با نفوذ قاجار بود