فردایی بهتر- ق۱

47

لیلا با کندیس صحبت می کند، کسی که والدینش او را از دوران کودکی ترک کرده اند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18933