لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18887

بازتاب – محیط زیست و دین- ق۱

256

محیط زیست چه بحران هائى را پیش رو دارد و نگرانى ها در این زمینه از چه رو به وجود امده تلاقى ان با مسائل روحانى در چیست ایا ادیان در حفظ یا احیانا تخریب ان نقش ایفا کرده اند. جناب بیژن مطلق و دکتر کامبیز خادم میهمانان شاهرخ کوهستانى در این برنامه بازتابند.