لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18877

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۱۲

272

ساوان از پدرو مادری ایرانی در آمریکا به دنیا آمده و با دنیاDenia که پدر و مادری آمریکایی دارد و در اروپا به دنیا آمده، ازدواج زود هنگامی داشته اند.