لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18859

کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۴

224

حلقه‌های مطالعه یا کلاس‌های روحی؛ کتب ۵ تا ۸.