لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18854

شوق یادگیری (۲۱) – هوش اجتماعی ق۲

180

ادامه بحث هفته گذشته با توجّه به اینکه هوش اجتماعی آموزشیست این آموزش ها چگونه است.