لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18853

علم و دین – بخش اوّل

214

مفهوم علم در آثار بهائی/ چگونگی کشف حقیقت ادیان توسط علم / ایجاد فرصت در چالش میان علم و دین/ و…