لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18837

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۱۰

136

مرور مقالۀ «سه وظیفه ­خطیر مطبوعات»، نوشتۀ کریستوفر باک؛ و مقالۀ «فرق بین خطا و گناه»، نوشتۀ رادنی ریچاردز.