لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18816

تاریخ به روایت مورخ (۱۸) – سفرملاّحسین بشرویه ای به طهران

215

نبیل : شاگردان سید باقر رشتی شروع به دشمنی با ملاّحسین کردند و نزد سید اسدالله از ورود ملاحسین شکایت کردند تا او را به مخالفت با ملاّحسین برانگیزند.