لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18794

شوق یادگیری (۲۰) – هوش اجتماعی ق۱

218

کودکانی که در روابط اجتماعی سالم موفّقند اعتمادبه نفس بالایی دارند که تاثیر خوبی دروضع تحصیلی آنها دارد.