لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18741

خبرنگار – پلمپ مغازه های شهروندان بهائی در ایران

149

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا.