لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18740

آفتاب (۸) – دسته گل

208

فردای اون روز هم با صدای بلند مناجات هم اطاقیم از خواب پریدم و …