لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18709

برنامه کامل ۱ خرداد ۱۳۹۶

245

در جستجوی راز شیراز – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی