لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18704

صفحه نمایش (۷) – سیّد علی نصر ق۱

176

در این برنامه با سید حسن نصر آشنا می شوید. بخش اول سرگذشت او را خواهید شنید.
نمایش: سی و هفت شاهیِ جنابِ میرزا ق۱.