لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18651

شوق یادگیری (۱۹) – اختلال در یادگیری ق۳

162

تاثیر عواطف واحساست در یاد گیری.