لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18643

با تارا (۱۱) – خطا پوش

244

چشم ها را باید شست و خطای دیگران رو بایستی فراموش کرد! چقدر با این حرف موافقید؟