لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18628

خبرنگار – کمپین جهانی برای آزادی “یاران ایران”

284

۹ سال در پشت میله های زندان – مراسم یادبود نهمین سال زندانی شدن “یاران ایران”.