لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18541

برنامه کامل ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

253

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی