لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18527

صفحه نمایش (۶) – ذبیح بهروز ق۲

144

بخش دوم و پایانی سرگذشت ذبیح بهروز برنامه این هفته صفحه نمایش است.
نمایش: جیجک علیشاه یا اوضاع سابق دربار ایران _ بخش دوم و پایانی.