لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18481

عشق فرای مرزها – ف۲ق۱۰

271

مریم ایرانی است و در کودکی به جزایر پاسیفیک مهاجرت کرد و بعد در آمریکا با ایان آمریکایی ازدواج کرد و زندگی پر از عشقی را در انتظار فرزند اول تجربه می کنند.

لینک برنامه در یوتیوب: