لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18473

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۷

150

مرور مقالۀ «رژیم غذایی از منظر بهائی: خوردن برای پرورش روح»، نوشتۀ دی‌اَن لارو و مقالۀ «شش واقعیت علمی، و منشاء آنها در اصول روحانی»، نوشتۀ وحید هیوستون رنجبر.