لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18467

خبرنگار – روز ملی دعا و نیایش، اقدام جامعۀ بین الادیان در ویرجینیا

214

گفتگو با: خانم پریا اخوان، رئیس هئیت مدیرۀ جامعه بین الادیان در ناحیۀ لاودن کانتی