لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18362

این روزها به یاد تو – به یاد معدن کاران جانباخته استان گلستان

202

از فقیرترین و محرومترین شهروندان ایران زمین