لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18319

فصل مشترک – ف۲ حق کسب و کار

167

آیا داشتن اجازه کسب و کار بایستی بر اساس عقاید مذهبی‌ افراد تعیین گردد؟ سالهاست که بهائیان ایران با رویکردی تبعیض آمیز در این مورد روبرو هستند.

لینک برنامه در یوتیوب: