لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18274

خبرنگار – دستگیری پیروان آیین بهائی در یمن و گرامیداشت دیدار حضرت عبدالبهاء در واشنگتن دی سی

264

گفتگو با: پدیده ثابتی، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی – منا خادمی، از شرکت کنندگان در مراسم یادبود دیدار حضرت عبدالبهاء