لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18187

ویژه برنامه عید رضوان ق۲

823

اینجا بهشت است، روزهای رضوان، طراوت بهار در اوج است، طبیعت در نهایت زیبائی و خورشید در درخشش و این همه، نشانی است از شدت فیض خداوندی بر زمین در این روزها. رضوان خجسته.