لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18184

رضوان نامه ق۴

210

سهیل کمالی در قسمت چهارم رضوان نامه درباره موقعیت جامعه در هنگام ظهور آیین جدید صحبت میکند.

لینک یوتیوب: