لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18180

جشن بین الادیان ق۲

177

قسمت دوم از بخش هایی از مراسم جشن بین الادیان و آشنایی با دیدگاههای شرکت کنندگان در این برنامه.

لینک یوتیوب: