لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18179

Voices of the Baha’is of Lubumbashi Congo | سرود

207

سرودی با اجرای جوانان بهائی لابامباشی از کشور کنگو.

لینک یوتیوب: