لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18115

درگه دوست ویژه – مصوّر قزوینی

145

سرگذشت جناب محّمد قزوینی، متخلّص به مصوّر + قصیده (تجدید مطلع).