لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18069

۱۷۴ – عید رضوان ق۲

144

آیین ها و مراسم در تاریخ بشر و برگزاری آیین ها توسط بهائیان و ارتباط آن با برگزاری جشن رضوان و دو موضوع دیگر در این قسمت از ۱۷۴ با حضور جناب ریاض الفت.