لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17993

رضوان نامه ق۲

290

سهیل کمالی در قسمت دوم رضوان نامه درباره آموزه های اجتماعی آئین بهائی صحبت میکند.

لینک یوتیوب: