لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17963

جهان از نگاه جوانان

315

نظر برخی جوانان درباره تغییرات جهان در دو قرن گذشته.