لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17892

آفتاب (۴) – از مدرسه جا مونده بودم

174

صبح روز بعد از خواب بیدار شدم ساعت ۱۱ بود و من از مدرسه جا مونده بودم…با ارامش هرچه تمام تر بیدار شدم٬ خودمو تو اینه نگاه کردم و از ته دل لبخند زدم…