لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17860

صفحه نمایش (۴) – حسن مقدّم ق۲

266

بخش دوم و پایانی سرگذشت حسن مقدم.
نمایش: جعفرخان از فرنگ آمده – بخش دوم و پایانی.