لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17851

عشق فرای مرزها – ف۲ق۸ – دینگ جو و مارک

147

دینگ جو که یک چینی است چنان پیوندی با مارک که یک امریکایی است، دارند که وجود مرزی در زندگی شان حس نمی شود.