لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17850

فصل مشترک – ف ۲ نقش رسانه‌ در فرهنگ سازی

182

از اردوان روزبه پرسیدیم که چگونه رسانه‌های امروزی میتوانند در فرهنگ سازی نقش داشته باشند؟