لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17847

یکصد و نود – دین و توسعه

192

دین چگونه میتواند در فرایند توسعه موثر واقع شود؟