لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17834

به سوی دنیای بهتر – ق۱۲

215

این برنامه : نوع نگرش آئین بهائی به مقام و منزلت انسان.