لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17826

پرتره (۷) – ماهاتما گاندی

253

مهانداس کارامچاند گاندی رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد