لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17824

به سوی دنیای بهتر – ق۱۱

149

این برنامه : جایگاه و مقام انسان.