آموزه‌های نو – ف۳ ق۵

36

مرور مقالۀ «سه قاعده برای تغییر جهان»، نوشتۀ حسین آلمارت

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17813