لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17813

آموزه‌های نو – ف۳ ق۵

97

مرور مقالۀ «سه قاعده برای تغییر جهان»، نوشتۀ حسین آلمارت