لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17808

به سوی دنیای بهتر – ق۱۰

91

این برنامه : فهم دنیای بعد و اینکه چرا باید کارهای نیک انجام بدیم.